FUNDUSZE TWORZONE PRZEZ UCZELNIE

Z budżetu państwa są finansowane lub dofinansowywane inwestycje budowlane uczelni, z wyjątkiem inwestycji rolniczych i leśnych zakładów doświadczalnych. Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, iż uczelnia publiczna tworzy fundusz zasadniczy, odzwierciedlający wartość jej mienia oraz fundusz po­mocy materialnej dla studentów i doktorantów. Fundusz pomocy material­nej zasilany jest środkami pochodzącymi z dotacji budżetowych, opłat za korzystanie z domu studenckiego i stołówki studenckiej oraz z innych przy­chodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach studenckich. Z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów finansowane są wypłaty stypendiów i zapomóg, koszty utrzymania oraz remonty domów i stołówek studenckich, a także wynagrodzenia zatrudnio­nych tam pracowników uczelni.Uczelnie mogą też tworzyć inne fundusze, w tym np. własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów.

 

Comments0

KOSZTY UCZELNI PUBLICZNYCH

Ponieważ uczelnie nie mogą pobierać opłat za prowadzenie swojej pod­stawowej działalności, udział dotacji budżetowych w strukturze ich przy­chodów jest wysoki. Opłaty, jakie uczelnie mogą pobierać za świadczone usługi edukacyjne, są związane z kształceniem studentów na studiach nie­stacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających . Zdecydowaną większość kosztów uczelni publicznych stanowią wyna­grodzenia. W 2004 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 7,4 mld zł. Koszty jednostkowe kształcenia są mocno zróżnicowane w zależności od typu uczelni: najwyższe są w uczelniach artystycznych medycznych, najniższe — w uczelniach zawodowych.

 

Comments0

SAMODZIELNA POLITYKA GOSPODARCZA UCZELNI

Uczelnie prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego. Plan ten przekazywany jest ministrowi nad­zorującemu uczelnię oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów pu­blicznych, w ciągu dwóch tygodni od jego uchwalenia.Do końca 2006 r., o ile wcześniej nie zostanie wydane nowe rozporzą­dzenie, szczegółowe kwestie związane z gospodarką finansową uczelni re­guluje rozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia 1991 r.Uczelnie publiczne są finansowane z budżetu państwa oraz z przycho­dów własnych. Do przychodów własnych uczelni należą m.in.:opłaty za świadczone usługi edukacyjne oraz za świadczone przez uczelnie artystyczne usługi artystyczne,opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia oraz za wy­dawane przez uczelnię dokumenty (dyplomy, świadectwa),wpływy z usług (w tym: badawczych, specjalistycznych, diagno­stycznych) oraz opłaty licencyjne i przychody z działalności kulturalnej,przychody z działalności gospodarczej,przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłat­ności za ich korzystanie.

 

Comments0

DZIAŁALNOŚĆ UCZELNI

Administracją i gospodarką uczelni publicznej, w zakresie określonym przez statut i rektora, kieruje kanclerz. Głównym księgowym i zastępcą kanclerza jest kwestor.Mienie uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. Uczelnie publiczne wyposażane są w mienie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Mienie likwidowanych uczelni, po spłacie zobowiązań, staje się odpowiednio mieniem Skarbu Państwa albo mieniem jednostki samorządu terytorialnego. O przeznaczeniu mienia zli­kwidowanej uczelni decyduje właściwy minister.Działalność uczelni związana z jej podstawowymi zadaniami (kształce­nie studentów i kadr naukowych, prowadzenie badań naukowych) oraz pro­wadzeniem domów i stołówek studenckich jest zwolniona z podatku docho­dowego, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych. Uczel­nie są także zwolnione z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nierucho­mości Skarbu Państwa, z wyjątkiem opłat określonych w przepisach o gospo­darowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Comments0

ORGANY KOLEGIALNE UCZELNI

Uczelnia może utworzyć poza swoją siedzibą zamiejscową jednostkę organizacyjną. Może ona także prowadzić akademickie inkubatory przedsię­biorczości oraz centra transferu technologii, działające jako jednostki ogól­nouczelniane, spółki handlowe lub fundacje.Organami kolegialnymi uczelni są: senat i rady podstawowych jedno­stek organizacyjnych, przy czym w przypadku uczelni zawodowej zamiast senatu może działać inny organ kolegialny. Statut uczelni może także przewidywać utworzenie konwentu. Szczegółowy skład konwentu, sposób powoływania jego członków oraz kompetencje określa statut uczelni.Organami jednoosobowymi uczelni są: rektor i kierownicy podstawo­wych jednostek organizacyjnych. W uczelniach wojskowych i w uczelniach służb państwowych rektor jest jednocześnie komendantem uczelni w rozu­mieniu przepisów o służbie wojskowej lub o właściwej służbie państwowej.Kadencja organów uczelni, zarówno kolegialnych, jak i jednoosobo­wych, trwa cztery lata: od 1 września do 31 sierpnia.

 

Comments0

O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Prawo o szkolnictwie wyższym dopuszcza utworzenie związku uczelni publicznych oraz jednostek międzyuczelnianych i jednostek wspólnych (z uczelniami lub innymi podmiotami).Nadzór nad uczelniami, obejmujący nadzór nad: zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem oraz nad prawidłowością wydatkowa­nia środków publicznych, sprawowany jest przez właściwych ministrów.Publiczne uczelnie teologiczne i wydziały teologiczne uczelni publicz­nych znajdują się także pod nadzorem władz kościołów i związków wyzna­niowych.Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest wydział lub inna jednostka określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie przynajmniej w jednej dyscyplinie na­ukowej.

 

Comments0

PRAWO O SZKOLNICTWIE

Ponadto, uczelnie mogą prowadzić domy studenckie i stołówki studenc­kie. Uczelnie wojskowe są jednocześnie jednostkami wojskowymi i realizu­ją zadania związane z obroną narodową. Uczelnie medyczne mogą uczest­niczyć w sprawowaniu opieki medycznej lub weterynaryjnej. Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje możliwość prowadzenie przez uczelnie działalności gospodarczej, wyodrębnionej organizacyjnie i fi­nansowo od działalności związanej z wypełnianiem podstawowych zadań uczelni oraz prowadzeniem domów i stołówek studenckich.Uczelnie publiczne są tworzone, łączone i likwidowane w drodze usta­wy. Tryb ustawowy jest również wymagany dla zmiany nazwy uczelni. W przypadku publicznych uczelni zawodowych ich utworzenie, likwidacja, zmiana nazwy oraz połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową nastę­puje w drodze rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów.

Comments0

ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Nowa ustawa ustaliła warunki używania przez uczelnie nazw określają­cych ich poziom i profil naukowy, wprowadzając jednocześnie obowiązek do­stosowania nazwy uczelni do przedstawionych poniżej wymagań do 30 czerw­ca 2010 r. Zgodnie z przepisami nowej ustawy status uczelni akademickiej posia­dają uczelnie, w których przynajmniej jedna jednostka organizacyjna po­siada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora. Pozostałe uczelnie, które prowadzą studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jed­nolite studia magisterskie, ale nie posiadają żadnej jednostki organizacyj­nej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora, stają się uczel­niami zawodowymi.Uczelnie mają status osób prawnych. Są one autonomiczne w swoich działaniach, w których kierują się zasadami wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej.Do podstawowych zadań uczelni należy przede wszystkim:kształcenie i wychowywanie studentów,kształcenie i promowanie kadr naukowych,prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych.

Comments0

UCZELNIE PUBLICZNE

W dniu 27 lipca 2005 r. uchwalona została ustawa — Prawo o szkolnic­twie wyższym, która wprowadziła wiele zmian dotyczących działalności zarówno publicznych, jak i niepublicznych szkół wyższych. Ustawy nie sto­suje się jedynie do uczelni i wyższych seminariów duchownych prowadzo­nych przez kościoły i związki wyznaniowe, z wyjątkiem Katolickiego Uni­wersytetu Lubelskiego2. Prawo o szkolnictwie wyższym weszło w życie z dniem 1 września 2005 r., zaledwie dwa dni po jego ogłoszeniu.Wiele zmian wprowadzonych przez ustawę ma charakter porządkujący. Wprowadzono trójstopniowy system studiów:studia pierwszego stopnia — dotychczasowe studia zawodowe, koń­czące się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera,studia drugiego stopnia — studia magisterskie, kończące się uzyska­niem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego,studia trzeciego stopnia — studia doktoranckie.Z dniem wejścia w życie ustawy:państwowe szkoły wyższe i państwowe wyższe szkoły zawodowe stały się uczelniami publicznymi,. Uczelnie publiczneakademie wojskowe stały się uczelniami wojskowymi — publiczny­mi uczelniami akademickimi,wyższe szkoły oficerskie stały się uczelniami wojskowymi — pu­blicznymi uczelniami zawodowymi,Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i Szkoła Główna Służby Pożar­niczej stały się uczelniami służb państwowych.

 

Comments0