ZASADY GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM PROMOCJI MLECZARSTWA

Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem Promocji Mleczar­stwa ustalane są przez Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Prze­tworów Mlecznych, a następnie zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Do kompetencji Komisji należy także ustalenie try­bu rozdysponowania środków Funduszu oraz coroczne ustalanie jego planu finansowego.Komisja Porozumiewawcza do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych, składająca się z osiemnastu członków, jest powoływana i odwoływana przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Podstawowym źródłem przychodów Funduszu są wpłaty dokonywane przez podmioty skupujące mleko, w wysokości 0,1 grosza od każdego sku­pionego kilograma mleka. Prezes Agencji Rynku Rolnego jest zobowiązany do przedstawiania mi­nistrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Komisji Porozumie­wawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych rocznych sprawozdań z wykorzystania środków Funduszu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *